Get Adobe Flash player

    ZOSTAŃ PARTNEREM

341385
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiac
Poprzedni miesiąc
All days
10
26
46
341068
456
3912
341385

Twoje IP 44.210.99.209
Czas: 2024-04-17 12:59:35


Serdecznie zapraszamy wszystkie Rodziny zamieszkałe na terenie gminy miejskiej Bolesławiec i posiadające co najmniej troje dzieci do korzystania z Bolesławieckiej Karty Dużej Rodziny. Karta służy promocji modelu Dużej Rodziny i kształtowaniu jej pozytywnego wizerunku. Wprowadza system zniżek, a jej posiadacze mają możliwość korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert Partnerów Programu - miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także przedsiębiorców i innych podmiotów. Lista instytucji deklarujących udział w Programie będzie się powiększać.

 1. Do korzystania z ulg i z uprawnień oferowanych przez Partnerów Programu uprawnieni są wszyscy członkowie Dużych Rodzin, zamieszkujący na terenie gminy miejskiej Bolesławiec, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci, bez względu na wysokość dochodów. W szczególności osobami uprawnionymi są:

  1) opiekun – rodzic, w tym rodzic zastępczy lub osoba prowadzącą rodzinny dom dziecka, małżonek rodzica, opiekun prawny,

  2) dziecko – dziecko własne, małżonka, znajdujące się pod opieką prawną, przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się postępowanie o przysposobienie, w wieku do ukończenia 18 roku życia, uczące się w wieku do 25 r. życia oraz niepełnosprawne legitymujące się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności bez względu na wiek, pod warunkiem że nie pozostaje w związku małżeńskim.

2. Podstawowymi celami Programu są:

  1) promowanie modelu dużej rodziny i kształtowanie jej pozytywnego wizerunku, jako element polityki społecznej gminy miejskiej Bolesławiec,

  2) budowanie przychylnego klimatu lokalnego, sprzyjającego podejmowaniu korzystnych decyzji dla rozwoju rodziny,

  3) wspieranie dużych rodzin poprzez zapewnienie im możliwości korzystania na preferencyjnych zasadach z ofert miejskich instytucji i jednostek działających w zakresie kultury, sportu i rekreacji, a także z ulg i preferencyjnych usług przyznawanych przez przedsiębiorców i inne podmioty,
  4) wspieranie budżetów rodzin wielodzietnych obciążonych kosztami utrzymania,
  5) poprawa koniunktury w lokalnych usługach i produkcji dóbr – dzięki ulgowym warunkom korzystania dla dużych rodzin (powinno to skutkować poprawą kondycji Partnerów Programu - instytucji samorządowych oraz podmiotów gospodarczych włączonych do programu „Bolesławiecka Karty Dużej Rodziny”).

3. Zakres uprawnień wynikających z programu, przysługujących podmiotom uprawnionym obejmuje system ulg, zwolnień i preferencji objętych katalogiem Karty, oferowanych przez Realizatorów Programu.

4. Realizatorami programu są:

  1) Urząd Miasta Bolesławiec,

  2) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu,

  3) Partnerzy Programu - miejskie jednostki organizacyjne oraz inne zainteresowane podmioty, które zaoferują zniżki i preferencje na zawarte w swej ofercie dobra i usługi i przystąpią do Programu.

5. Realizatorzy Programu umieszczają na swoich witrynach, w widocznych miejscach w siedzibie oraz na stronach internetowych informację o honorowaniu Karty z dopiskiem „Bolesławiecki Przyjaciel Dużej Rodziny”.

6. Dokumentem uprawniającym do korzystania z ulg i preferencji oferowanych przez Realizatorów Programu jest „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.

7. Zasady wydawania i korzystania z Karty określa Regulamin Programu „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.