Get Adobe Flash player

    ZOSTAŃ PARTNEREM

365579
Dzisiaj
Wczoraj
Ten Tydzień
Poprzedni tydzień
Ten miesiac
Poprzedni miesiąc
All days
64
816
17596
345599
20019
1367
365579

Twoje IP 34.239.151.124
Czas: 2024-06-17 12:48:31

1. Wniosek o wydanie Karty można składać od 1 października 2015 r. przez cały rok w Urzędzie Miasta Bolesławiec w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy. Wzór wniosku można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta oraz na stronie internetowej www.bkdr.boleslawiec.eu w zakładce „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.

 

2. Wniosek, zawierający kompletne dane wszystkich uprawnionych członków rodziny, wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisują wszyscy pełnoletni członkowie rodziny.

3. Warunkiem otrzymania Karty jest wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji Programu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Do wniosku należy dołączyć kserokopie oraz okazać do wglądu oryginały dokumentów:

1) dokumentu tożsamości wszystkich pełnoletnich członków rodziny;

2) legitymacji szkolnej, w przypadku dzieci i młodzieży w wieku szkolnym;

3) skróconego aktu urodzenia, w przypadku dzieci, które nie realizują jeszcze obowiązku szkolnego;

4) zaświadczenia, legitymacji lub innego dokumentu potwierdzającego kontynuowanie nauki,
w przypadku młodzieży uczącej się, powyżej 18 roku życia;

5) postanowienia sądu, w przypadku dzieci i młodzieży przebywającej w rodzinie zastępczej;

6) orzeczenia o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w przypadku niepełnosprawnego pełnoletniego członka rodziny.

5. Wnioskodawca może zostać wezwany do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia wniosku.

6. Kartę imienną, zawierającą datę ważności oraz numer wydaje się nieodpłatnie w ciągu 14 dni od złożenia prawidłowo sporządzonego wniosku, indywidualnie dla każdej Osoby Uprawnionej.

7. Karta ważna jest przez okres jednego roku kalendarzowego  i upoważnia do korzystania
z przysługujących na jej podstawie uprawnień po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku dziecka nieposiadającego własnego dokumentu, wraz z Kartą opiekuna i  dokumentem potwierdzającym jego tożsamość.

8. Odbiór Kart dla członków rodziny potwierdza osoba pełnoletnia, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i potwierdzeniu własnoręcznym czytelnym podpisem.

9. W przypadku utraty lub uszkodzenia Karty Osoba Uprawniona zobowiązana jest do
niezwłocznego złożenia stosownego oświadczenia w Urzędzie Miasta w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy.

10. Wydanie duplikatu Karty wymaga ponownego złożenia wniosku.

11. Za wydanie duplikatu Karty pobiera się opłatę w wysokości 15 zł, którą należy uiścić w kasie na rachunek bankowy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bolesławcu nr 40 1020 5226 0000 6102 0507 9878.

12. Potwierdzenie wniesienia opłaty dołącza się do wniosku o wydanie duplikatu Karty.

13. Osoby Uprawnione nie mogą użyczać Karty osobom trzecim pod karą cofnięcia przyznania uprawnienia.

14. W przypadku posługiwania się Kartą przez osobę nieuprawnioną, Partner Programu ma prawo zatrzymać Kartę i przekazać ją do Urzędu Miasta Bolesławiec w ratuszu, w Biurze Obsługi Interesanta, w godzinach od 9.00 do 13.00 w dni pracy.

15. Wykaz Partnerów Programu, oferowanych usług i towarów oraz wysokości przysługujących za nie Osobom Uprawnionym ulg, zwolnień i rabatów publikowany jest na stronie internetowej www.bkdr.boleslawiec.eu w zakładce „Bolesławiecka Karta Dużej Rodziny”.